Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al de contracten afgesloten in naam van de bvba Vandaele Construct, zowel door de zaakvoerder als door een vertegenwoordiger van de firma zijn een middelenverbintenis.
 2. Onze prijsaanbieding wordt gedaan zonder verbintenis. In elk geval wordt ze als niet bestaande geacht zo binnen het verloop van 20 kalenderdagen geen akkoord is tussengekomen. In geval de aanvrager de aanbieding aanvaardt ontstaat het contract slechts na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
 3. Bij ondertekening van het contract zal de klant een betaling storten of overhandigen welke 25 % zal vertegenwoordigen van de overeengekomen som, zolang dit niet gebeurd is kan er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden de werken niet aangevat tot dat het bewijs van betaling geleverd is. Opeenvolgende werken krachtens eenzelfde overeenkomst worden bij gedeelten gefactureerd.
 4. In geval er tot een akkoord wordt gekomen hebben wij het recht onze prijzen te verhogen ingeval na prijsaanbieding loonsverhoging en verhoging van de grondstofprijzen en taksen zijn tussengekomen. Deze verhoging zal berekend worden volgens de formule toegepast door de Nationale confederatie van het Bouwbedrijf.
 5. De opgegeven uitvoeringsdatum of de duur is slechts bij benadering vermeld. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Onguur weder, ziekte, staking der arbeiders, niet tijdige levering van grondstoffen of beschadigde grondstoffen of beschadigde grondstoffen zullen gelden als gevallen van overmacht.
 6. Het door ons opgegeven bedrag is niet als 'forfait absolu' te beschouwen maar is opgemaakt volgens door de beschrijving berekende hoeveelheden. Tijdens of na de uitvoering der werken worden de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden en ook de min of meer uitgevoerde werken opgemeten en verrekend volgens de eenheidsprijzen eventueel aangepast zoals hoger voorzien.
 7. Voor de aanvang der werken dienen alle ondergronden en alle openingen in het metselwerk volledig pas en loodrecht te staan evenals moeten alle muren en constructies waartegen onze constructies aangebouwd worden volkomen loodrecht zijn. Indien dit niet het geval is behouden wij ons het recht om onze constructies niet te plaatsen en mag er een schadevergoeding geëist worden van 10 procent van het totaal bedrag ten einde onze gemaakte kosten voor verplaatsingen en verlies van arbeidsuren te kunnen bekostigen (deze schadevergoeding bedraagt minstens 250 € - met een maximum van 1500 €). Wij kunnen eveneens overgaan tot de plaatsing van de door ons gemaakte constructies in voorgenoemd geval maar dan vervallen alle garantievoorwaarden en kunnen wij niet meer aansprakelijk gesteld worden voor alle problemen die voortvloeien uit voorgenoemd voorval.
 8. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de degelijkheid der materialen die aangekocht of opgelegd worden door de aanvrager.
 9. Indien de klant de onder de bijzondere voorwaarden voorziene afkortingen niet tijdig betaalt, hebben wij het recht de werken te schorsen of eventueel het contract als verbroken te beschouwen ook in dit geval loopt van rechtswege een intrest van 10 % alsook is een conventionele schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met minimum van 100 €) verschuldigd, dit alles te vermeerderen met de gebruikelijke kosten van invordering.
 10. Alle klachten moeten op straffe van verval worden ingediend en aangetekend verstuurd worden binnen de 6 kalenderdagen.
 11. Ingeval van gerechtelijke inning of betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.
 12. Het feit dat voor de koper onze algemene voorwaarden niet ontvangen te hebben in zijn wettelijke moedertaal ontslaat hem niet van toepassing behalve hij het verzoek ten gepaste tijde zou gedaan hebben om de noodzakelijke vertaling te bekomen.
 13. De vertraging in de levering en plaatsing kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling door de klant of enige vorm van schadevergoeding of vertragingsboeten.
 14. Alle schade aan constructies ondergebracht of geplaatst in onbewoonde of in aanbouw zijnde gebouwen vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.
 15. Vervanging op kuisen of herstellingen, nodig wegens gebrek aan zorg aan de reeds geleverde constructies, vallen ten laste van de klant. Wij kunnen geen waarborg geven, noch voor bestendigheid, noch voor kleur der geleverde ramen, indien de klant geen bewijzen kan leveren van regelmatige reiniging met neutrale producten.
 16. Reiniging van de geleverde goederen na plaatsing is niet in onze prijs voorzien.
 17. CE-markering voor ramen en deuren volgens productnorm NBN en 14351-1-2006. Alle documenten in kader van CE-markering op eenvoudige aanvraag te verkrijgen of via de website.

Interesse?

Meer informatie, een brochure of een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op, we contacteren u snel.