Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Vandaele Construct: BV Vandaele Construct, met zetel te 8210 Zedelgem, Schatting 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0823.176.939 (telefoon: 050/24.12.89 en e-mail: info@vandaeleconstruct.be.

Aanbod: het aanbieden van goederen en/of diensten door Vandaele Construct. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon, die aan Vandaele Construct vraagt om bepaalde goederen te leveren of bepaalde diensten te verstrekken.

Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Vandaele Construct en de Klant voor het leveren van bepaalde goederen of het verstrekken van bepaalde diensten. De Overeenkomstwordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Vandaele Construct en op alle Overeenkomsten en facturen uitgaand van Vandaele Construct. Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het sluiten van de Overeenkomst met de Klant.

Artikel 3 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

Bij de opmaak van een Aanbod en/of Overeenkomst gaat Vandaele Construct ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige gegevens, die de Klant verstrekt correct zijn en Vandaele Construct mag deze dan ook als basis voor haar Aanbod en/of Overeenkomst gebruiken.

Elk Aanbod is geheel vrijblijvend voor de Klant. De geldigheidsduur van een Aanbod bedraagt twintig (20) dagen, te rekenen vanaf de datum van het Aanbod, tenzij anders vermeld.

De Overeenkomst is gesloten van zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Artikel 4 – Prijs en betaling

4.1 De prijzen van de respectievelijke goederen en/of diensten zijn de prijzen die zijn vermeld op het Aanbod. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW. De prijs die Vandaele Construct opgeeft, geldt uitsluitend voor de levering van bepaalde goederen en/of het verstrekken van bepaalde diensten conform de overeengekomen specificaties. Het reinigen van de geleverde goederen na plaatsing is in elk geval niet in de prijs voorzien. Elketaks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van Vandaele Construct is steeds tenlaste van de Klant.

4.2 De bestelling(en) van goederen en/of diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de Overeenkomst. Vandaele Construct behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na het sluiten van de Overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

4.3 Eventuele wijzigingen aan de bestelde goederen en/of diensten en/of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd
worden overeenkomstig de tarieven en eenheidsprijzen die vankracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen en/of meerwerken worden besteld. De Klant kande geldende tarieven en eenheidsprijzen te allen tijde bij Vandaele Construct opvragen.

4.4 Tenzij anders wordt overeengekomen, zal de facturatie van Vandaele Construct als volgt gebeuren:

  • 1ste voorschotfactuur van 25% op de prijs vermeld in het Aanbod, te vermeerderen met de toepasselijke BTW, op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst. Indien de Klant betaalt via overschrijving, zal Vandaele Construct de bestelling pas beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling van het voorschot. Als Vandaele Construct niet de volledige betaling van het voorschot ontvangt binnen de veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst,hetzij het ander overeengekomen tijdstip, heeft Vandaele Construct het recht om de bestelling automatisch te annuleren;
  • het saldo, al dan niet met toepassing van de artikelen 4.2 en/of 4.3 van deze algemenevoorwaarden, te vermeerderen met de toepasselijke BTW, wordt gefactureerd in functie van de levering van de goederen en/of uitvoering van de diensten. Deze facturen van Vandaele Construct zijn te betalen binnen de tien (10) kalenderdagen, tenzij anders vermeld.

Eventuele betwistingen van facturen dienen binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Vandaele Construct.
De Klant kan aan Vandaele Construct betalen via overschrijving of cash. Bij een cash betalingwordt rekening gehouden met de wettelijke restricties.

4.5 Alle bedragen die op de vervaldag van de facturen niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande
ingebrekestelling een interest op van tien procent (10%) per jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast is de Klant eveneens van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%) van de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 100 euro, tenzij een grotere schade bewezen wordt.

In het geval Vandaele Construct in gebreke blijft de eventueel door haar verschuldigde bedragen niet binnen de
overeengekomen betalingstermijn te betalen, gelden dezelfde verplichtingen in hoofde van Vandaele Construct.

Artikel 5 – Levering(s)- en uitvoering(s)(termijnen)

Vandaele Construct verbindt zich ertoe de goederen te leveren en/of diensten te verstrekken binnen de termijn
overeengekomen tussen Vandaele Construct en de Klant en volgens de regels van de kunst. Indien Vandaele Construct niet in staat zou zijn om de desbetreffende goederen te leveren en/of diensten te verstrekken binnen de overeengekomen termijn(en), verbindt Vandaele Construct zich ertoe om de Klant hiervan op de hoogte te brengen. De Klant zal Vandaele Construct dan een nieuwe redelijke leverings- en uitvoeringstermijn geven.

Vandaele Construct zal de goederen leveren en/of diensten verstrekken op het adres dat de Klant aan Vandaele Construct heeft opgegeven. De Klant zal:

  • voormeld adres toegankelijk maken voor Vandaele Construct en alle andere noodzakelijke medewerkingshandelingen verrichten zodat Vandaele Construct debestelde goederen kan leveren en/of diensten kan verrichten;
  • instaan voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen en toelatingen, waaronder bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning of een eventuele toelating van de vereniging van mede-eigenaars van een appartementsgebouw;
  • ervoor instaan dat vóór de aanvang van de werken uit te voeren door Vandaele Construct alle ondergronden en alle openingen in het metselwerk volledig pas en loodrecht staan alsook alle muren en constructies waartegen de constructies van Vandaele Construct aangebouwd worden volkomen loodrecht staan. Bij gebrek hieraan, kan Vandaele Construct haar werken niet uitvoeren volgens de regels van de kunst en behoudt Vandaele Construct zich dan ook het recht voor om de levering van de goederen en het verrichten van de diensten uit te stellen alsook om verplaatsingskosten aan 0,50 euro/km en arbeidsuren aan 55 euro/uur aan te rekenen.

Vandaele Construct behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde goederen en/of diensten te verrichten. De gedeeltelijke levering kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen en/of diensten rechtvaardigen.

De Klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Vandaele Construct vervat in dit artikel 5 van deze algemene
voorwaarden louter middelenverbintenissen zijn.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

In geval van niet-nakoming van enige verplichting door Vandaele Construct, kan Vandaele Construct slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade indien zij door de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld en aan Vandaele Construct een redelijke termijn werd toegekend om haar vermeende wanprestatie te verhelpen of recht te zetten. Behoudens in geval van bedrog, intentionele fout of grove schuld of wanneer de wet dit dwingend voorschrijft, kan Vandaele Construct in geen geval ten aanzien van de Klant gehouden zijn, ongeacht de grondslag, tot een schadevergoeding die de helft van de totale prijs van de Overeenkomst overtreft of tot een schadevergoeding die betrekking heeft op indirect geleden schade (zoals gederfde winst, stijging van de algemene kosten of andere economische, gevolgschade,..).

Artikel 7 – Staat van de goederen en de verrichtte diensten

7.1 De Klant moet op het ogenblik van de materiële levering de goederen onderzoeken op conformiteit en zichtbare
gebreken. Eventuele zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen eentermijn van drie (3) kalenderdagen na het ogenblik van de materiële levering per aangetekende zending aan Vandaele Construct worden meegedeeld, waarbij de Klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Gebrek aan schriftelijk protest binnen voormelde termijn dekt de conformiteit en de zichtbare gebreken. In elk geval houdt een oplevering de goedkeuring in, door de Klant, van de hem/haar opgeleverde werken en sluit ieder verhaal van de Klant wegens niet-conformiteit of zichtbare gebreken uit.

7.2 De aansprakelijkheid van Vandaele Construct voor eventuele lichte verborgen gebreken (die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek) in de door Vandaele Construct geleverde goederen en/of verrichtte diensten is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen één (1) jaar vanaf de datum van oplevering of, bij gebrek aan oplevering, vanaf datum van ingebruikname van de werken of aanvaarden van de slotfactuur, behoudens de uitzonderingen voorzien in artikel 11 van deze algemene voorwaarden. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins onmiddellijk en uiterlijk binnen de tien (10) kalenderdagen nadat de Klant deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten vaststellen, per aangetekende zending door de Klant aan Vandaele Construct worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten.

7.3 De aansprakelijkheid van Vandaele Construct is conform de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek enkel in het
gedrang indien door de fout van Vandaele Construct het gebouw dat door haar toedoen is gerealiseerd aangetast is door een ernstig gebrek dat de stabiliteit of de stevigheid ervan in gevaar brengt. De tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de dag van de oplevering of, bij gebrek aan oplevering, vanaf datum van ingebruikname van de werken of aanvaarden van de slotfactuur.

Artikel 8 - Vervaltermijn

Iedere aanspraak tot het verkrijgen van een schadevergoeding of wegens niet conformiteit of wegens zichtbare of verborgen gebreken lastens Vandaele Construct vervalt van rechtswegeindien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van zes (6) maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend warenof normaliter gekend konden zijn.

Artikel 9 - Overmacht

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. Vandaele Construct en de Klant zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmacht situatie te beperken. De verplichtingen van de desbetreffende partij vervat in de Overeenkomst zullen worden verlengd voor de duur van de situatie van overmacht, vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk weer op gang te brengen. Ingeval de overmacht langer dan zes (6) maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door Vandaele Construct of door de Klant geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de respectievelijke partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds voorzien. Zonderlimitatief te zijn, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten, klimatologische omstandigheden zoals sneeuw, storm en hevige neerslag en fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het toerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Artikel 10 - CE markering

De CE-markering voor ramen en deuren geschiedt volgens de productnorm NBN en 14351- 1-2006 + A2: 2016. Alle DOP’S inzake deze CE-markering zijn op eenvoudige aanvraag te verkrijgen van Vandaele Constructie of valt te raadplegen op de website www.vandaeleconstruct.be.

Artikel 11 - Garantie

Voor de gelakte aluminium profielen is er tien (10) jaar garantie op het lakwerk (onthechting, afschilfering, blaasvorming), mits regelmatig en periodiek onderhoud van de profielen door de Klant. Daarnaast is er vijf (5) jaar garantie op alle hang- en sluitwerk. Voormelde garantieperiodes zijn te rekenen vanaf de datum van materiële levering van de goederen bij de Klant.

Onderhoudsvoorschriften voor de aluminium profielen: jaarlijks een grondige reinigingsbeurt en vervolgens behandeling met een door Reynaers aluminium voorgeschreven en erkend product. De profielen mogen nooit gereinigd worden met agressieve reinigingsmiddelen.

Deze garantie omvat de herstelling of volledige vervanging van het gebrekkige goed. De keuze voor herstel of vervanging geschiedt in samenspraak met de Klant.

De garantie vervalt ook bij schade ten gevolge van foutief gebruik door de Klant.

Artikel 12 - Overdracht van eigendom en risico

De goederen blijven eigendom van Vandaele Construct zolang de verschuldigde sommen door de Klant niet volledig voldaan zijn, zelfs indien de goederen bewerkt worden. De Klant zal de goederen met zorg behandelen en ze niet doorverkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen of er anders over beschikken ten behoeve van een derde, totdat de volledige prijs ervan, met inbegrip van eventuele bijkomende kosten, volledig betaald is. Het risico gaat onmiddellijk bij het sluiten van de Overeenkomst op de Klant over, en ingeval van aannemingbij de levering op de werf.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Klant en Vandaele Construct is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge en het hof vanberoep te Gent bevoegd. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 - Varia

Vandaele Construct kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van het sluiten van de Overeenkomst zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en Vandaele Construct.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst wordt vernietigd of voor niet geschreven wordt gehouden, zal dit geen invloed hebben op de overige bepalingen ervan. In dit geval verbinden Vandaele Construct en de Klant zich ertoe om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van een dergelijke bepaling door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de nietige of voor niet geschreven gehouden bepaling beoogde.

Vandaele Construct bvba

Schatting 10
8210 Zedelgem

050 24 12 89
info@vandaeleconstruct.be

Openingsuren

Maandag
13u30 tot 17u00

Dinsdag
09u00 - 12u00 en 13u30 - 17u00

Woensdag
09u00 - 12u00

Donderdag
09u00 - 12u00 en 13u30 - 17u00

Vrijdag
09u00 - 14u30

Zaterdag
10u00 - 12u30, enkel op afspraak

Andere tijdstippen op afspraak

“Een vakkundige kijk op ramen en deuren met oog voor detail ook voor speciale constructies”
Algemene voorwaarden | Inloggen  | by Say Hey | fotografie WIT